Jste zde

Poslání a cíle

adv

adv

Poslání:

Posláním programů specifické primární prevence je předcházet vzniku, popřípadě rozvoji rizikového chování, zvýšit informovanost v této oblasti  a usilovat o zdravý a bezpečný způsob života dětí  a dospívající mládeže.

Cíl:

Cílem realizace programů specifické primární prevence je vést děti k tomu, aby si samy odpovídaly na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace. Prevencí ovlivňujeme postoje dětí tak, aby se vyhnuly násilnému a nesociálnímu chování, manipulaci a jinému rizikovému chování (šikanování, agresi, kyberšikaně, závislostnímu chování, apod......). Těžištěm práce je nejen přímé zabývání se problémovými skutečnostmi, ale také posilování zdravého sebevědomí a zodpovědnosti, upevňování a posilování pozitivních hodnot a postojů, kvalitní a rozvíjející se komunikace a tolerance.

Cílová skupina:

Programy jsou určeny pro žáky základních škol, studenty středních škol (víceletých gymnázií) a pro žáky speciálních a praktických škol ve věku  od  6 do 15 let.

Popis realizace programů:

Dlouhodobé programy specifické primární prevence - při těchto programech je u dětí a dospívající mládeže posilováno zdravé sebevědomí a zodpovědnost, upevňování a posilování pozitivních hodnot a postojů, rozvíjení komunikace a tolerance tak, aby se problémům rizikového  chování předcházelo, aby nevznikly, popřípadě se jejich výskyt minimalizoval. Jednotlivé programy na sebe navazují  a zaměřují se na řadu typů rizikového chování, kterým je snaha předejít. Podrobnější informace o programech jsou uveřejněny v Operačním manuálu.